Teaching Faculty

Deepika C Murthy

Principal

Manjula H S

Mamatha K S

Muthulakshmi

Helen Mary

Shilpa M

Shruthi V Rao

Madhu K S

Kevin Lessely

Roopa N

Sunitha J

Sowmya

Champakalakshmi

Geetha N Rao

Munjula Devi

Anitha Bai N

Ashwini Kulkarni

Sundara S

Nisarga S

Ramya D

Mamatha G S

Vijayalakshmi S

Ambika S

Kavitha M

Supriya Varikuti